Call Center

/   법인 계좌 폐쇄

법인 계좌 폐쇄 및 잔여 금액 이체를 위한 서비스를 제공해 드립니다. 

처리 기간 : 5 ~ 7일
은행별 서비스 비용                                                                                             
UOB : $150 
OCBC : $250 
DBS : $300 
MAYBANK 및 기타: $250

소요 기간 (일) 2.00 Day(s)
가격 (S$) 0
결제 유형 One Time
고객 정보 제공 항목
  • 원본 은행 서류 양식
  • 수취인의 은행 정보

법인 계좌 폐쇄 S$0


위로